Poslovanje naše firme je usklađeno sa zahtevima međunarodnih standarda, čime garantujemo bezbednost prehrambenih proizvoda potrošačima.
UNIJAPAK je firma koja primenjuje Sistem menadžmenta bezbednošću hrane – ISO 22000:2005, HACCP sistem i IFS.

Poštujući međunarodnu, a od skora i domaću zakonsku regulativu, UNIJAPAK od 2006-te godine posluje u okvirima HACCP – sistema bezbednosti hrane (Hazard Analysis Critical Control Point – analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke). HACCP – sistem je jos sedamdesetih godina XX veka postao priznat kao međunarodni standard za proizvodnju bezbedne hrane. To je integrisani sistem kontrole koji se primenjuje u lancu proizvodnje hrane, sa ciljem da se izbegnu sve potencijalne opasnosti hemijske, fizičke i mikrobiološke prirode.

Od 2006-te do marta 2012-te godine, UNIJAPAK je poslovao u skladu sa međunarodnim standardom ISO 9001- Sistem menadžmenta kvalitetom . Prateći savremene trendove domaćeg i stranog tržišta ( zahteve tržišta u pogledu bezbednosti hrane), naša firma se odlučila za implementaciju međunarodnog standarda ISO 22000 – Sistem menadžmenta bezbednošću hrane (FSMS – Food Safety Management Systems).Međunarodni sertifikat ISO 22000:2005 ima mali broj domaćih preduzeća. To je najkompleksniji i najpotpuniji standard kojim se osigurava bezbednost hrane u lancu hrane do trenutka konačne potrošnje. Odnosi se na garanciju bezbednosti proizvodnje i kvaliteta proizvoda.
Od maja meseca 2012-te godine UNIJAPAK d.o.o. poseduje i IFS sertifikat. IFS (Internacionalni standard za hranu – International Food Standard) predstavlja standard kvaliteta i standard za bezbednost hrane u jednom, razvijen kako bi proverio kompetentnost proizvođača hrane u pogledu bezbednosti, ali i kvaliteta hrane uz pomoć jednog instrumenta, odnosno standarda, čime se štedi i vreme i novac. Cilj IFS standarda je da kreira konzistentan sistem evaluacije za sve kompanije koje snabdevaju trgovine na malo hranom. To se pre svega odnosi robne marke velikih trgovinskih lanaca.