Susam 80 gr.

Kom.pak./Pcs.pack: 1×14 kom/pcs

Trans.pak./Trans.pack:14 kom/pcs

Bar kod: 8600103227032