Kim 10 gr

Kom.pak./Pcs.pack: 60 kom/pcs

Trans.pak./Trans.pack:60 kom/pcs

Bar kod:  8600101550941