Gustin – Nišesta 800g

Kom.pak./Pcs.pack: 1×10 kom/pcs

Trans.pak./Trans.pack:10 kom/pcs

Bar kod:  8600101550637