Gustin – Nišesta 200g

Kom.pak./Pcs.pack: 1×16 kom/pcs

Trans.pak./Trans.pack:16 kom/pcs

Bar kod:  8600101550354