Cimet 10 gr.

Kom.pak./Pcs.pack: 80 kom/pcs

Trans.pak./Trans.pack:80 kom/pcs

Bar kod:  8600101550965